Akupunktur og knutepunkter i energisirkulasjonen

 
Av Sven Weum MD PhD

De fleste vet at akupunktur er noe som kommer fra Kina, men det er mange som ikke vet hva akupunktur egentlig går ut på. Hva er det som skjer når akupunktøren setter sine nåler i pasientene? Hvordan kan man forklare den effekten dette har på pasienten? Finnes det en naturlig forklaring dersom behandlingen virker, eller må man søke en forklaring i det overnaturlige?  

Historie
Akupunktur har vært praktisert i Kina i flere tusen år, og ble brakt til Europa på 1600-tallet av jesuitter som hadde vært i Kina (1). Det var disse som konstruerte det latinske ordet "acupunctur" som betyr å stikke med noe skarpt. Siden har det vært flere som har drevet med akupunktur i Europa, men det var først etter at president Nixon besøkte Kina i 1971 at akupunktur ble allment kjent i Vesten. Man kunne nå se reportasjer på TV hvor kinesiske leger bl.a. utførte kompliserte operasjoner uten annen bedøvelse enn akupunktur.

Menneskesynet
Akupunkturen har hele sitt grunnlag i det menneskesynet som finnes i Østens filosofi og New Age. Tankegangen om en åndelig kraft (Ch'i eller Qi) som gjennomstrømmer alt er helt sentral. Denne åndelige kraften åpenbares som yin og yang som hele tiden må være i balanse. Det hevdes at mennesket har et fysisk og et åndelig legeme (astrallegemet). Som bindeledd mellom det fysiske og det åndelige legemet finnes i akupunkturen den såkalte eterkroppen.

Sykdom og akupunktur
Eterkroppen har 12 store meridianer som er kanaler for energien Ch'i (4). Sykdom er et resultat av ubalanse i energien i meridianene. Bert Yoga Jansen skriver: "Den eldgamle tankegangen er denne: Gjennom eterkroppens 12 store kroppsmeridianer flyter en energi som kalles Ch'i (prana), og sykdom kommer av forstyrrelser i denne livskraften. Ch'i flyter i et indre kretsløp i menneskets eterkropp. På bestemte steder løper banene sammen, og disse punktene kalles akupunkturer" (3). Det skal finnes omtrent 800 slike punkter på kroppen.

Det er gjennom å påvirke balansen mellom kreftene yin og yang i kroppen at helsen skal gjenopprettes. Dette gjøres ved å stikke nåler i akupunkturpunktene. Vilhelm Schelderup skriver: "I følge den kinesiske tradisjon er akupunkturpunktene en slags knutepunkter i organismens energisirkulasjon. Gjennom disse punktene står den indre livsenergien i kontakt med omverdenen" (1).

Behandlingsmetoder i akupunktur
Akupunkturpunktene har tradisjonelt blitt behandlet med nåler, varme eller massasje. Behandling med varme kalles moxa. Man bruker da tørket burot (moxa på kinesisk) som brenner ved langsom gløding. I dag er det også mange som behandler akupunkturpunktene med elektriske impulser, ultralyd og magneter. Øreakupunktur (auriculoterapi) er en form for akupunktur som ble oppfunnet av den franske legen Paul Nogier. Han offentliggjorde i 1969 sin teori om at alle kroppens organer representeres ved spesielle akupunkturpunkter i øret (4). Øreakupunktur har også vært kjent i Kina, men den skal ha blitt mer eller mindre glemt (1).

Teoriens kilder
Akupunkturens teorier er ikke grunnlagt på naturvitenskapelig forskning. Den eldste boken i kinesisk litteratur heter "I Ching" (forvandlingens bok) og denne danner mye av fundamentet i kinesisk medisin og tankegang. Schelderup skriver i sin bok: "I sin ytre form kan I Ching minne om arkaisk spådomskunst. Den lærer oss å rådspørre virkeligheten gjennom å tyde det mønster i hvilket spådomspinnene deler seg. Vi må imidlertid ha for øyet at dette skjer gjennom en rituell handling der vi helt tømmer oss for andre tanker, og i vår indre oppmerksomhet stiller oss helt i resonans med den større virkelighet vi ønsker å rådspørre" (1).

Akupunktur og hypnose
Overgangen fra akupunktur til andre åndelige behandlingsformer er glidende. Forestillingene om menneskets åndelige natur er stort sett de samme, og en behandlingsform kan kombineres med en annen for å oppnå forsterket effekt av behandlingen. Hypnose er en teknikk som lar behandleren få kontrollen over pasientens sinn og viljeapparat. Men ikke alle mennesker er mottakelige for hypnose. Flere forsøk med hypnose har vist at det bare er 15-20% av alle mennesker som lar seg hypnotisere til en dyp trancetilstand. Forsøk gjort både i utlandet og i Norge har vist at 100% av forsøkspersonene blir mottakelige for slik hypnose dersom de samtidig blir behandlet med akupunktur (1). Dette viser at akupunktur slett ikke bare har fysiske virkninger på pasientene. Det skjer også noe med bevisstheten og mottakeligheten for å bli kontrollert av krefter utenfor en selv. Schelderup sier i sin bok: "Sammenhengen mellom akupunktur og hypnotisk trance har utvilsomt vært kjent av kinesiske akupunktører. Dette er nok noe av forklaringen på at bestemte akupunkturteknikker har vært holdt hemmelig. Mesteren ville bare lære disse til de av hans elever som han fant tilstrekkelig modne og moralsk forsvarlige. Det finnes således en mer okkult tradisjon i akupunkturen." Videre sier han at dette er bakgrunnen for at akupunktører faktisk ble forfulgt i Kina under Ming-dynastiet. "Antakelig er det blitt oppdaget at akupunktur ble misbrukt i slik okkult sammenheng for å fremme politiske intriger eller endog komplott mot keiseren" (1).

Vitenskapelig eller åndelig?
Det er mange som har forsøkt å forklare virkningen av akupunktur ut fra naturvitenskapelige mekanismer, men ingen av disse er særlig overbevisende. Akupunktøren Oddveig Birkeflet skriver i bladet Sykepleien: "Akupunkturens smertedempende effekt er godt forklart gjennom den spinale og thalamiske portteori" (2). Det er riktig at man kan oppnå en begrenset smertestillende effekt ved å stimulere bestemte nerver med smertestimuli eller elektriske impulser. Dette er grunnlaget for transkutan nervestimulering (TNS). Men denne teorien kan på ingen måte forklare noen helbredende effekt av akupunktur. Lengre ned i artikkelen skriver Birkeflet: "Begreper som energi, Qi, Yin og Yang er "kart og kompass" når vi skal forstå menneskets anatomi og patologi" (2). For sannheten er at ingen har kunnet forklare noen helbredende effekt av akupunktur uten å henvise til åndelig kraft eller energi. Vilhelm Schelderup, som selv praktiserer akupunktur, kommer med denne konklusjonen i sin bok Nytt lys på medisinen: "Vi har i dag ikke noe helt tilfredsstillende alternativ til å forklare hva som egentlig skjer under akupunkturbehandling" (1).

Komplikasjoner og konsekvenser
Det blir ofte hevdet at alternativ medisin er ufarlig behandling som har gode virkninger og ingen bivirkninger. Men dette er en sannhet med modifikasjoner. I litteraturen finnes det mange dokumenterte eksempler på at pasienter er blitt påført skader under behandling med akupunktur. Punkterte lunger, hjertetamponade på grunn av punktert hjerte og livstruende infeksjoner er blitt rapportert. I England er det dokumentert overføring av smittsom leverbetennelse ved akupunktur (5). Medisinske prosedyrer kan også innebære risiko for komplikasjoner, og fysiske bivirkninger betyr ikke at en behandlingsmetode er ubrukelig så lenge det kan dokumenteres god effekt av behandlingen. Men når vi skal vurdere åndelige terapiformer som akupunktur, tror jeg det er enda viktigere å se på hva som skjer i den åndelige dimensjonen. Vi må bli bevisste på hva vi tror og hvilke krefter vi ønsker at skal ha innflytelse på oss. For en tilhenger at hinduismen eller taoismen vil det være naturlig å oppsøke Prana eller Ch'i som kilder til åndelig energi. Men Bibelen advarer kristne mot å søke åndelig kraft andre steder enn hos Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Det viktigste spørsmålet er derfor ikke om akupunktur virker eller ikke, men hvilken ånd som virker gjennom behandlingen.

 

REFERANSER

1. Schelderup, Vilhelm. Nytt lys på medisinen. Cappelens forlag, Oslo 1989.

2. Fersling, Poul. Naturligt övernaturligt. Bokförlaget Forum AB, Stockholm 1989.

3. Jansson, Berg Yoga. Yoga, meditasjon, reinkarnasjon. Grøndahl og søns forlag, Oslo 1974.

4. Birkeflet, Oddveig. Sykepleien fag nr 6 1992, organ for Norsk Sykepleierforbund, Oslo 1992.

5. Alternative Therapy. British Medical Association, London 1986.